Nagradna igra

NAGRADNA IGRA V ČASU TRAJANJA OD 14.11. DO 30.11. 2018

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE “S pomočjo ultrazvoka do zdravih zob”

Sreda, 14.11. 2018

PROSIMO, PREBERITE SPODAJ NAVEDENE SPLOŠNE POGOJE SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI. DOLOČAJO NAČIN SODELOVANJA IN UPORABE VAŠIH OSEBNIH PODATKOV, ZATO JE TOLIKO BOLJ POMEMBNO, DA SPODNJE DOLOČBE NATANČNO PREBERETE.

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE “S pomočjo ultrazvoka do zdravih zob”

 1. 1.       Organizator

Sodelovanje v nagradni igri “S pomočjo ultrazvoka do zdravih zob” (v nadaljevanju nagradna igra) poteka v organizaciji podjetja BK3 d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 130K, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).

 1. 2.       Posredovanje podatkov

Sodelovanje v nagradni igri ni na nikakršen način povezano s podjetjem Facebook Ireland, Ltd. Podatki in informacije, ki jih zahteva organizator, ne bodo posredovani podjetju Facebook Ireland, Ltd. Za vsa vprašanja v zvezi s sodelovanjem se obrnite na naslov info@bk3.si.

 1. 3.       Privolitev

S sodelovanjem v nagradni igri sprejemate vsa tukaj navedena pravila in splošne pogoje sodelovanja in se strinjate s sodelovanjem v nagradni igri in soglašate z uporabo vaših zahtevanih osebnih podatkov:

-          Imena in priimka za namene izvedbe nagradne igre (izbor in žreb nagrajencev, obveščanje in objava nagrajencev).

-          Naslova bivanja za primer, da ste izžrebani kot nagrajenec.

POMEMBNO: BK3 d.o.o. zbira vaše osebne podatke z namenom izvedbe nagradne igre (ime in priimek oz. v primeru, da boste izžrebani kot nagrajenec, tudi vaš domač naslov). Privolitev lahko prekličete preko elektronskega naslova: info@bk3.si.

 1. 4.       Namen

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Megasonex, izvajanje trženjskega komuniciranja na področju Republike Slovenije.

 1. 5.       Trajanje

Nagradna igra poteka na Facebook strani Megasonex Slovenija in sicer od objave dne 14. novembra do 30. novembra 2018.

 1. 6.       Potek nagradne igre

V nagradni igri lahko sodelujejo uporabniki Facebooka, ki so starejši od 18 let, so fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki privolijo v sodelovanje in oddajo privolitev v skladu s 3. členom teh pravil in pogojev ter pod objavo nagradne igre pravilno odgovorijo na nagradno vprašanje, ki se glasi: “Koliko gibov na minuto naredi Megasonex ultrazvočna zobna ščetka?” Možni so trije odgovori:

A)      400 gibov/minuto.

B)      40.000 gibov/minuto.

C)      192 milijonov gibov/minuto.

Odgovor na nagradno vprašanje se napiše v komentar pod objavo nagradne igre na face book strani Megasonex Slovenija.

Sodelujoči v nagradni igri mora biti resnična oseba. Lažne osebe in profili sodelujočih v nagradni igri ne smejo sodelovati oz. jih bo organizator izključil. Kot razumni razlogi za sum, da gre za lažni profil, štejejo zlasti profili brez profilne slike ali z majhnim številom prijateljev. Sodelujoči lahko kadar koli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje v njem na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov info@bk3.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nagradne igre, njegovi podatki pa se izbrišejo.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre, njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma izvenzakonski partner oziroma partner registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter starši oziroma posvojitelji). Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja.

 1. 7.       Nagrade in nagrajenci

Sodelujoči v nagradni igri sodelujejo na način, da v času trajanja nagradne igre pod objave organizatorja na Facebook strani Megasonex Slovenija v komentar zapišejo pravilen odgovor na nagradno vprašanje. V roku 10-ih delovnih dneh po zaključku nagradne igre bo komisija izžrebala enega (1)nagrajenca, ki bo pravilno odgovorili na zastavljeno vprašanje v objavi in bo za nagrado prejel Megasonex ultrazvočno zobno ščetko.

Zapisnik o nagrajencih z njegovimi osebnimi podatki se izpišejo v enem izvodu, podpišejo s strani vseh članov komisije in shranijo na sedežu organizatorja za dobo enega leta. Komisijo sestavljajo trije predstavniki organizatorja.

 1. 8.       Nagrade

Organizator bo v okviru te nagradne igre podelil: 1 x Megasonex Ultrazvočno zobno ščetko.

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali drugo nagrado. Nagrade niso prenosljive na tretje osebe.

 

 1. 9.       Nagrajenci in prevzem nagrad

Nagrajenec bo o nagradi obveščen preko zasebnega sporočila na Facebooku, prav tako bo objavljen na Facebook strani Megasonex Slovenija. Nagrajenec zase izrecno dovoljuje objavo svojega imena in priimka na spletni strani www.megasonex-trgovina.si, prav tako dovoljuje objavo svojega imena in priimka na časovnici Facebook strani Megasonex Slovenija, za kar od organizatorja ne bo zahteval plačila ali odškodnine.

Nagrajenec lahko nagrado prevzame v roku, ki bo določen v obvestilu o izžrebani nagradi na način oziroma na lokaciji po predhodnem dogovoru. Nagrajenec mora organizatorju ob prevzemu nagrade predložiti kopijo elektronskega obvestila o žrebu.

V kolikor se nagrajenec v 15-ih dneh od prejetja sporočila o prejeti nagradi ne bo odzval in organizatorju ne bo posredoval vseh zahtevanih podatkov se nagrada izžrebancu ne bo podelila. V danem primeru se šteje, da se nagrajenec izrecno odpoveduje nagradi, na podlagi česar je organizator prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

-       se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca;

-       se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje vseh pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v aktivnosti v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je izžreban v nasprotju s temi pravili;

-       se tudi po obvestilu izžrebancem le ta ne odzove na prevzem nagrade oziroma se ne odzove v roku določenem v tem členu, glede na navodila organizatorja nagradne igre.

 

Organizator si pridružuje pravico, da nagrado podeli v roku 1 meseca po prejetju zahtevanih podatkov od nagrajenca.

 1. 10.   Obdavčitev nagrade

Nagrada v tej nagradni igri je predmet obdavčitve. Nagrada je obdavčena po Zakonu o dohodnini in za nagrajenca, ki je zavezanec za dohodnino.

Organizator bo izračunal in plačal davčni odtegljaj po stopnji 25% od davčne osnove, torej bo Organizator za nagrajenca odvedel in plačal akontacijo dohodnine. Ob podelitvi nagrade bo organizator na obrazcu REK-2 obvestil FURS.

 1. 11.   Škoda in višja sila

Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrade. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem mora obvestiti sodelujoče preko Facebook strani Megasonex Slovenija, če je to potrebno, tudi na druge načine. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

 1. 12.   Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljalec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB-1, Uradni list RS št. 94/2007). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Organizator lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradni igri, namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih ter za druge trženjske namene. Sodelujoča oseba soglaša, da se njeni podatki v primeru, da prejme nagrado, objavijo v medijih. Organizator se zavezuje, da bo podatke uporabljal izključno za namene, navedene v tem odstavku in jih ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in sicer po e-pošti ali pisno na naslov organizatorja.

 1. 13.   Končne določbe

Aktivnost poteka na ozemlju Republike Slovenije. S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih aktivnosti bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani http://www.megasonex-trgovina.si/nagradne-igre ter na FB strani https://www.facebook.com/MegasonexSLO.

 1. 14.   Reševanje sporov

Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno sodišče v Ljubljani.

 1. 15.   Objava pravil

Ti splošni pogoji in pravila nagradne igre so objavljeni na Facebook strani Megasonex Slovenija.

Nagradna igra ni sponzorirana, vodena, spodbujena s strani Facebooka.

Datum objave: 14. november 2018.